Kortlegging av rutiner for refusjon fosterhjemsplasserte elever

Refusjon 2 - kompÅ ha et godt system på å sende riktig refusjonskrav til rett tid og med riktig dokumentasjon vedlagt er en utfordring ei gruppe i Lunner kommune har sett nærmere på. Representanter fra kommunal administrasjon og Lunner barneskole brukte en og en halv dag på å analysere seg fram til syv ulike tiltak som skal få dette på skinner. Kortlegging, prioriteringsmatrise og tiltaksplan var verktøyene. Ut av dette kom det tanker om utvikling av regneark for beregning av kostnader, system i arkivering av dokumenter, nye tidsfrister og to pilotprosjekt på gjennomgang av IOP-er og årsrapporter. I tillegg vil det bli satt i gang refusjon 1 komparbeid med å se på en helhetlig rutinebeskrivelse av området og et eget prosjekt på å opprette elektroniske elevmapper i kommunens saksbehandlingssystem ESA. Tiltaksplanen finnes her Handlingsplan – refusjon – fosterhjemsplasserte.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

I det siste IA-nytt Oppland (nr. 4-13) presenteres Lunner kommunes store satsing på medarbeiderskap

ia nytt 4 2013

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Siste medarbeiderskapskurs gjennomført!

MedarbeiderskapskursTirsdag 19. november avsluttet siste gruppe ansatte i Lunner kommune sitt tredagers medarbeiderkurs. I løpet av 3 år har kommunen nå gjennomført 28 kurs med ca 700 deltakere til sammen. Så godt som alle medarbeidere har deltatt.

Medarbeiderskapskursene startet som en ide bygget over KS opplegg «Medarbeiderskap», men er bygget om og tilpasset behovene i egen kommune. Et kurs går over 3 hele dager, og holdes av kommunens egne kursholdere. En fra ledergruppa deltar som kursholder på hvert kurs. I løpet av de tre dagene får kursdeltakerne informasjon og kunnskap om hva det vil si å være en medarbeider, hvordan bli kjent med og ta i bruk personlige egenskaper, behovet for mangfold i kommunen, verdiene våre, hvordan kommunen er bygget opp og fungerer, gjennomføring av utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring, kommunikasjon med mer. DeBonos hatterDet hele pakkes inn i øvelser og aktiviteter som gir grunnlag for felles refleksjon om temaene. Se oppslag i avisen Hadeland og Oppland Arbeiderblad.

Til våren videreføres medarbeiderskapskursene, med noen få endringer, som kommunens faste introduksjonsprogram for nyansatte.

Medarbeiderskapskursene er en del av Lunner kommunes Lea’n-prosjekt (se annen informasjon på nettsiden). Opplegget har vekket interesse i mange andre kommuner og fylkeskommuner. Lunner kommunen har bla. holdt et minimedarbeiderskapskurs for KRDs kommuneseksjon, Drammen kommune har deltatt på medarbeiderskapskurs hos oss med 7 deltakere og vi kommunen har ellers hatt mye besøk på grunn av Lea´n-prosjektet.

Sykefraværet i kommunen har gått ned med 30% fra 2012 til 2013 – i en periode sykefraværet for kommune-Norge generelt gikk opp. I medarbeiderundersøkelsen har vi registrert høyere score på trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og toppledelsen om vi sammenlikner før og etter kursene, og dette til tross for at kommunen har hatt utfordrende økonomi i samme periode.

Lunner kommune har mottatt tre priser for Lea´n: KLPs arbeidsmiljøpris for 2012, Fylkesmannen i Opplands  fornyingspris for 2012 og NAVs IA-pris for 2013.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

IA-prisen 2013 til Lunner bla pga Lea’n arbeidet over tid.

Ordfører, hovedtillitsvalgt og rådmann benyttet anledningen til å takk de mange som har bidratt til prisen. Det ble understreket betydningen av langsiktighet, slik det kommer frem gjennom Lea’n, C og 🙂 Z, fraværsoppfølgning, seniortiltak  og «fem om dagen», å gripe hverandre i å gjøre noe bra. Kommunen takket også for bidraget fra vår kontaktperson for IA i Nav, Anne Skiaker, i form av tålmodighet, inspirasjon og kompetanse.

Les mer her

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gamleskolen barnehage ser på lunsjrutinene

Gamleskolen 4 - webGamleskolen barnehage på Grua har fått nytt kjøkken i 2. etasje. Det gir grunnlag for å gå kjøkken- og lunsjrutinene nærmere etter i sømmene.Gjennom en grundig kortlegging av eksisterende rutiner fra tilberedening av mat starter tiGamleskolen 1 - webl barna går ut igjen fra lunsjen, har de fått en god oversikt over hvordan nåsituasjonen er. Mange endringer er foreslått og bearbeidet gjennom LEAN’s prioriteringsmatrise, og handlingsplan er utarbeidet. Nå vil tiltakene også bli overført til den nyinnkjøpte KAIZEN-tavlea slik at en er sikker på at en har kontroll med gjennomføringen.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvorfor er den viktig?

Lunner kommune deltar i sitt nettverks siste samling for «Saman om ein betre kommune», den 22. april på Gardermoen. Med utgangspunkt i vårt arbeide med strategiske kompetanseplanlegging skal vi nå gå fra prosjekt til drift. Som en del av programmet er Lunner blitt utfordret til å si noe om hva vi har gjort, og hvilken sammenheng strategiske kompetanseplaner har med helheten i Lunner. En presentasjon ble derfor gitt av Jenny Hemstad og Tore M. Andresen og du kan se den ved å klikke her:
PS, du må åpne innholdet i et nytt vindu…
http://prezi.com/f3vzjkydwhcp/var-kompetanseplan-nar-det-handler-om-a-lean/?utm_source=em0shvwpu&utm_campaign=gro&utm_medium=email&rc=ex0shvwpu

20130422-100937.jpg

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Målkart, Kommune 1.1, MAUR, Medarbeidersamtale, tavler og Lønnspolitikk

Kontinuerlig forbedring skapes i Lunner gjennom Mearbeiderskap, Lean og Kompetanse (Maur) og gir oss evne til å Lea’n. I disse dager tar vi i bruk nye digitale målkart. I måkartene legges det nå opp avrapportering på omfanget av Lean. Vedtaket om å starte Kommune 1.1 har medført en meraktivitet på foredlingsprosesser gjennom bruk av verktøyet Lean. Alle steder som har startet med Lean har derfor mange flere kortleggningsprosesser etc.

Fokuset på strategiske kompetansestyring er satt på MAUR. MAUR står for
Moblisering, utnytte den kompetansen man har i større grad enn tidligere
Avvikling, ikke lenger ta med oss deler av prosesser, ukultur og annen kommentanse vi ikke lengre har bruk for
Utvikling, foredle dagens kompetanse ved opplæring, utdanning og deling
Rekrutere, få tak i de vi trenger fremover og sikre at de vi trenger blir

Gjennomføringen av medarbeidersamtalene har fått en ny form gjennom at veiledningsmateriale er oppdatert, forenklet, slik at men nå har større fokus på kompetanse i form av MAUR

Økt aktivitet og nye tjenestesteder som skal i gang med kontinuerlig forbedring gjør at vi nå trykker opp flere tavler. Disse tavlene er litt forbedret pga av erfaringene så langt med bruken i kommunen.

I arbeidet med lønnspolitikken ser man nå også på ordninger som skal ivareta sammenhengen mellom lønn og ønsket kompetanse på en god og forutsigbar måte.

Så se deg rundt, det foregår kontinuerlig forbedring! Noen holder på med å Lea’n 😉

Publisert i Lea'n | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Vi presenterer Lea’n historien for erfarne «Sammen om en bedre kommune» deltakere

14. mars er vi på KS sitt hus i Oslo. Fordraget kan du se ved å klikke her

. Litt hektisk ble det, takk til KS for invitasjonen.

Takk for tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi skal se nærmere på hvordan vi bruker lærlinger i forhold til strategisk komptanse, forankringen for Lea’n hos alt lederskap og at vi legger mer ut på http://www.Lea-n.no av de erfaringer vi gjør oss underveis.

Oppsummeringen var at jakten på god praksis er en god form for fem om dagen, MAUR er vår viktige vei inn i strategisk bruk av komptanse og Lea’n er et langsiktig byggverk som aldri blir helt ferdig.

Publisert i Lea'n, Lean | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Om partssamarbeid i Lea’n arbeidet

Lea’n på GardermoenLunner kommune forteller deltakere i pulje 2 for «Sammen om en bedre kommune» om viktigheten, hvorfor og erfaringer fra trepartsamarbeidet på Gardermoen 29. januar.
Fordraget kan du se her
eller som Lea’n på Gardermoen

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Hurra

klp_1Lunner kommune vant KLP sin arbeidsmiløpris!!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar