Representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet lurer på hva Lea’n er

KRD besøkFredag 11. januar besøkte tre representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet kommunen for å få vite noe mer om hvordan kommunen bruker Lea’n prosjektet i sitt utviklingsarbeid innen arbeidsmiljø. Det ble en intens økt der bla tre dagers medarbeiderskapskurs ble gjennomført på to timer – inklusive diverse aktiviteter. I tillegg ble departementet orientert om kommunens erfaringer med trepartsamarbeid og hvordan Lunner tar i bruk LEAN som metode for å oppnå forbedring og effektivisering på de ulike tjenestestedene. Dagen ble avsluttet med et besøk på Kalvsjø barnehage som viste hvordan de ved å gå gjennom garderobesituasjonen ut fra LEAN-metodikken har forbedret situasjonen både for barn, foreldre og ansatte, samt hjemmetjenesten i Lunner der de fikk være med på et KAIZEN-møte.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Arealforvaltning i Lunner jobber med LEAN og Kaizentavle

areal web 2I januar 2012 tok  Arealforvaltning i Lunner i bruk LEAN  som verktøy. Som et ledd i dette innebærer det at Kaizentavla er blitt et verktøy for å skape løpende forbedringer. Det er gjennomført to kortlegginger av prosesser på avdelingen. Den siste runden var å se nærmere på prosessen «Kontroll av utslipp». Dette har bidratt til å skape forslag til forbedringer som kommer både innbyggere og medarbeidere til gode, feks mer effektiv bruk av dataverktøy, bedre informasjon til berørte innbyggere og økt sikkerhet knyttet til kontrollarbeidet.areal web 1

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

LEAN hjelper til å sikre god overgang fra skole til SFO på Grua

Grua 3Grua skole gjør et dypdykk i overgangsfasen mellom skole og SFO ved hjelp av LEAN. Gjennom en grundig «kortlegging» av fasen fra elevene får beskjed om å pakke sekken og gå fra klasserommet til alle er innsjekket på SFO, har skolens LEAN-gruppe skaffet seg en god oversikt over det som skjer. Det har skapt bevissthet om nødvendigheten av god kommunikasjon mellom skole og SFO. Etter jul gjennomføres neste fase der en ser systematisk på alle forslag til forbedringer som har kommet fram. Disse blir prioritert og lagt inn i en handlingsplan. I et personalmøte i slutten av januar vil det blir kurs i bruk av KAIZEN-tavle og de foreslåtte tiltakene vil bli overført til «forbedringshjulet» på denne tavla. Tavla får en sentral plass på veggen i personalrommet på skolen.
Grua 1
Medlemmer i denne utgaven av LEAN-gruppe ved skolen er SFO-leder Anita Olsen Katnosa, småskoletrinnslærer Heidi Eibre, mellomtrinnslærer Tone Hurum, inspektør Kjetil Austjord og rektor Grethe Sandvik. Kommunens lokale veiledere er Brita Bollum Mala og Jan Woie.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Drammen kommune vil Lea’n

Fredag 26.oktober var en delegasjon fra Drammen kommune på besøk, for å se hva Lea´n i Lunner er. De fikk se nærmere på medarbeiderskap og Lean. De var også en tur på Lunner omsorgssenter, Hjemmetjenesten, for å se på hvordan de jobbet med Lean der. Delegasjonen ønsket å se medarbeiderskapskursene våre i praksis, og ba om å få være deltagere på et kurs. Det sa vi ja til, så over nyttår vil 4 representanter fra Drammen delta på medarbeiderskapskurs. Velkommen skal de være!

20121031-141942.jpg

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Siste medarbeiderskapskurs i 2012

19., 20, og 23. november ble siste runde med medarbeiderskapskurs i 2012 avholdt. 28 deltakere og 2 veiledere delte både alvor og morro gjennom foredrag og aktiviteter.  Her var både pleie og omsorg, barnehager, skoler, bofellesskap og administrative funksjoner representert.
Hovedfokus er fremdeles:

  • Hvem er JEG i organisasjonen vår og hva skal til for at jeg skal ha det bra?
  • Hvem er VI i organisasjonen vår – hvordan fungerer det på min arbeidsplass – i det Vi-et vi har der?
  • Hva er VIRKSOMHETEN vi jobber i? Hvordan er Lunner kommune skrudd sammen og hvorfor? Hva slags sammenheng er det mellom de ulike VI-ene i Lunner?

    Og til våren fortsetter reisen for resten av medarbeiderne i Lunner…..

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nettverkssamling i «Saman om ein betre kommune»

Arbeidet med strategisk kompetansekartlegging fortsetter i Lunner. I den sammenhengen deltok prosjektgruppa på nettverkssamling for kommunene Luster, Gloppen, Lom, Lunner, Bø, Hobøl, Finnøy og Rennesøy på Gardermoen 26. september. Programmet besto i erfaringsutveksling kommunene imellom spesielt med vinkling inn mot temaet «Kompetanse- og rekrutteringsstrategier som kan møte innbyggernes forventninger». I tillegg presenterte representanter for  det danske «Statens senter for kompetenceudvikling» interessante tanker der utgangspunktet var «Hvordan blir vi bedre til å løse kjerneoppgavene». Se vedlagte foiler.

Strategisk kompetenceudvikling – DK

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Flotte medarbeidere på kurs

27., 28. og 30. august var denne flotte gjengen på medarbeiderskapskurs.

Medarbeiderskap pulje 2 3.kvartal 2012

Deltakerne var fra Roa bofelleskap i Tilrettelagte Tjenester, barnehageteamet, Voksenopplæringen, Flyktningetjenesten, eiendom og infrastruktur og Lunner omsorgsenter. Tusen takk for innsatsen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

LEAN gjør Lunner bedre

Kortlegging av informasjonsforvaltningen i Lunner kommune

Høsten 2012 går arbeidet med å innføre LEAN som tenkemåte og verktøy videre i Lunner. De ulike enhetene som har gjennomført medarbeiderskaps-kurset går etter tur gjennom en opplæring i LEAN og tar det så i bruk som sitt verktøy for analyse og forbedring på egen arbeidsplass. Informasjonsforvaltningen i kommunen, som steller med post, arkiv og servicetorget, har gjennomført den såkalte «kortleggingen» av sitt fokusområde «Mottak og scanning av post». I uke 36 går Harestua barnehage i gang med å plukke fra hverandre perioden fra «ryddebjella» går ute til ettermiddagsmåltidet er over og alle barna er fordelt på rom. I uke 37 skal Tildelingskontoret starte gjennomgang av noen av sine prosedyrer og samtidig begynner Lunner bofellesskap analyse av et utvalg av sine rutiner. Ut over høsten er det et mål og starte etablering av LEAN også i flere av kommunens skoler, i flyktningetjenesten og flere av bofellesskapene.

Lunner har laget sin egen KAIZEN-tavle


Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medarbeiderskapskursene går videre

20. – 21. og 23. august deltok 30 av Lunner kommunes ansatte på nytt medarbeidskapskurs. Deltakerne kom fra Roa bofelleskap i Tilrettelagte Tjenester, barnehageteamet, Voksenopplæringen, Flyktningetjenesten, eiendom og infrastruktur og pleie- og omsorg ved Lunner omsorgsenter. Igjen ble det en flott samling der deltakerne ble bedre kjent med hverandre på tvers av tjenestene og med kommunen som helhet. Honnør til alle som bød på seg selv og bidro til at lovordene var mange ved kursavslutningen.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Siste medarbeiderskapspulje før sommeren

11., 12. og 14. juni gjennomførte Lunner kommune den 5. runden med medarbeider- skapskurs våren 2012. 22 deltakere ga igjen mye positiv respons på opplegget. Spesielt blir aktiviteter og øvelser nevnt som stimulerende og morsommet. Dessuten er blandingen av deltakere fra ulike arbeidsplasser og enheter i kommunen betydningsfullt.
– Jeg var faktisk ikke klar over at en av naboene mine også jobber i Lunner kommune, var en av kommentarene. Deltakerne denne gangen var videreføring fra TT -Lunner boligfellesskap, Eiendom og Infrastruktur, Lunner barneskole og Harestua barnehage. Veiledere  var Anne Grønvold, Idun Eid og Jan Woie.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar